Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie dostarczonej rzeczy. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu prawa do odstąpienia od umowy.

 3. Oświadczenie można napisać w dowolnej formie; można także korzystać z wzoru formularza będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać mailowo na adres: info@sampure.pl.Sampure Minerals wysyła drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli Produkt był otworzony, używany lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony.

 5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, w przypadku zakupu testerów oraz zestawów testerów, znajdujących się w sekcji "Próbki" w sklepie internetowym.

 6. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, należy odesłać zakupiony produkt niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy, na adres: Mersigo Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, z dopiskiem „Sampure Minerals zwrot” (Sampure Minerals nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, tego typu przesyłki będą zwracane do Nadawcy).

 8. W przypadku odstąpienia od zawartej z Sampure Minerals umowy sprzedaży Sampure Minerals zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, oferowany zwykły sposób dostarczenia produktu), po otrzymaniu przez Sampure Minerals zwróconego produktu lub dostarczaniu przez Klienta dowodu jego odesłania. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z przelewem należności na jego rachunek. Jeżeli Klient otrzymał produkty w wyniku zawartej umowy sprzedaży, od której odstępuje, ponosi jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać:

  • na adres: Mersigo Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa z dopiskiem: „Sampure Minerals”

 2. Składając reklamację  w formie wybranej, opisanej w  punkcie 1, należy reklamowany produkt  dostarczyć  wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, który dostępny jest w Załączniku nr 1.

 3. Sampure Minerals rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy/reklamacji

Adresat: Mersigo Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, tel: 22 319 32 25, e-mail: info@sampure.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

Data zakupu

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

LP

Nazwa produktu

Ilość 

Cena zakupu

Przyczyna reklamacji (jedynie w przypadku reklamacji)

1

2

3

4

Podpis konsumenta:

Data: